เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา ประธานคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น ชุดที่ 1 และคณะทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้ได้มาตรฐานการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย งานด้านวิชาการ งานด้านงบประมาณ งานด้านบริหารงานบุคคล และงานด้านบริหารงานทั่วไป รวมถึงเรื่องจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยมี นายมานะ พิริยะพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับและรับการติดตาม

แชตกับเรา