สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วม การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหวา่งประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๒o (๒oth IJSO)ฯ เปิดให้สมัครสอบตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2565 นี้ ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฯสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.posn.or.th ,  https://hcemc.obec.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ o๒ ๒๕๒ ๘๙๑๕-๖ สอบนานาชาติ66