– ถอดบทเรียนความสำเร็จการประเมิน ITA Online 2565 ของสพม.พะเยา ด้วย PHAYAO Model

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา  ภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

  • ระดับภาคเหนือ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
  • ระดับประเทศ ได้ลำดับที่ 6 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

แชตกับเรา