สพม.พะเยา ดำเนินกิจกรรม “เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566  เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม “เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” โดยกิจกรรมประกอบด้วย เคารพธงชาติ กิจกรรมทางศาสนา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตสุจริต จากนั่นเป็นการพบปะแจ้งข่าวสาร โดยได้ดำเนินกิจกรรมทุกวันจันทร์แรกของเดือน ก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นในการปฏิบัติงาน ด้วยความสุจริตโปร่งใส

แชตกับเรา