สพม.พะเยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาชิราลงกรณ กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

โดยมี ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา นำคณะผู้บริหารและบุคลากร

ลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และถวายความเคารพ

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา