ออกติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโดยการลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม “6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย

รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ออกติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโดยการลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด

ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมและโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา