มอบเงินช่วยเหลือให้นักเรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา

และคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มอบเงินช่วยเหลือให้นักเรียน

โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ที่ประสบปัญหาด้านความยากจนและเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้รับมอบ

ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก