ฉบับที่ 273 : 8 มิถุนายน 2566

สพม.พะเยา ออกนิเทศติดตามการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.พะเยา

ออกนิเทศติดตามการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา