สพม.พะเยา ออกนิเทศติดตามการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.พะเยา

ออกนิเทศติดตามการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา