ฉบับที่ 278 : 12 มิถุนายน 2566

ออกนิเทศติดตามการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.พะเยา ออกนิเทศติดตามการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา