ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผอ.รร.เชียงคำวิทยาคม นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบรูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566

เข้าประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

แชตกับเรา