การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย” สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ว่าที่ ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม เป็นประธานเปิดพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย” สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ และเจ้าหน้าที่

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย”

สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการติดอาวุธทางปัญญาสร้างเด็กไทย

รอบรู้สุขภาพ (Health Literacy) ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาลอวิทยาคม

แชตกับเรา