จัดประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานวิชาการ

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ว่าที่ ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนววยการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อม การติดตาม

ของคณะอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา ของ สพม.พะเยา

ณ ห้องประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา