“โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” ณ หอประชุมโรงเรียนภูซางวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ ผอ.โรงเรียนภูซางวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผล

“โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการอบรมขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย

สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” ณ หอประชุมโรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา