เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท

วันพฤหัสบดีที่ 29 -30 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสาวกลอยใจ ขันวงค์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่าย

TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

งานสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ในการสัมมนาเพื่อชี้แจงเกณฑ์การนำเสนอ

ผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566