ฉบับที่ 331 : 4 กรกฏาคม 2566

เข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นางสาวรัมภณัฏฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา เข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และการประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล ในสังกัด สพม.พะเยา รวมถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบถ่ายทอดสด OBEC Channel

แชตกับเรา