เข้าร่วมประชุมทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุลผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายจีรเดช นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

และนายภูวรินทร์ พุทธรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เข้าร่วมประชุมทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ของจังหวัดพะเยา และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา