การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายปิยะ ใจชุ่ม ผอ.โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ร่วมกับ ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ พะเยา และคณะ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตภูลังกา ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา