การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายปิยะ ใจชุ่ม ผอ.โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา และคณะ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา

เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตภูลังกา

ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา