การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ ผอ.โรงเรียนภูซางวิทยาคม

เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา

และคณะ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตภูกามยาว

แชตกับเรา