การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล”

วันที่ 7- 8 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล”

ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา