ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคมและโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้นายจีรเดช นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการชุดที่ 5

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ด้านความปลอดภัย และการนำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สู่การขับเคลื่อนภายในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจ

ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคมและโรงเรียนปงรัชดาภิเษก