วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการชุดที่ 4

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ด้านความปลอดภัย และการนำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สู่การขับเคลื่อนภายในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างขวัญ

และกำลังใจให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม และดอกคำใต้วิทยาคม

แชตกับเรา