วันที่ 29 พ.ค.2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงาน โครงการส่งเสริมภาวะ
ผู้นำสภานักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน
ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษาสู่ความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้นักเรียน
มีความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
และส่งเสริมบรรยากาศประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา