ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน สพม.พะเยา 054-481537

ติดต่อกลุ่มงานภายใน

กด 0   ติดต่อ operator

กด 11  กลุ่มอำนวยการ

กด 12 กลุ่มนโยบายและแผน

กด 13 กลุ่ม ICT

กด 14 กลุ่มการเงิน

กด 15 กลุ่มบุคคล

กด 16 กลุ่มพัฒนาครู

กด 17 กลุ่มนิเทศติดตาม

กด 18 กลุ่มส่งเสริม

กด 19 หน่วยตรวจสอบภายใน

กด 20 ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา

กด 21 รองเกรียงศักดิ์

กด 22 รองสัมฤทธิ์

กด 23 ส่งแฟกซ์

แชตกับเรา