วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยนางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครู ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จ่าสิบโทสุพจน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และคณะนิสิตปริญญาโท วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การเรียนรู้โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

แชตกับเรา