วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสุนันทา ไชยบาล นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ร่วมกันต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นำโดย นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ซึ่งได้ติดตามการจัดการศึกษาของคณะครูโรงเเรียนแม่ใจวิทยาคม ทั้ง 5 กลุ่มสาระหลัก โดยคณะกรรมการฯ ได้เข้าติดตามและประเมินตามห้องเรียนของคณะครูที่จัดการเรียนการสอน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม