วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินการบริหารจัดการของสถานศึกษาและผลการดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม และคณะศึกษานิเทศน์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

แชตกับเรา