วันพฤหัสบดี ที่3 สิงหาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่นักเรียนแกนนำเยาวชนแม่ใจวิทยาคม ในโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) วิถีใหม่ และ การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตวัย Teen ในโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2 (ห้องสมุด) โดย คุณครูกานท์ชญา อ่อนนวล ครูแนะแนวชำนาญการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และ ฝ่ายงานวิชาการกับฝ่ายงานแนะแนวโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

แชตกับเรา