ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สายผู้บริหารสถานศึกษา (ชุดที่ 2)

วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (ชุดที่ 2) เพื่อพิจารณาคำร้องขอย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมจัดทำรายละเอียดตาม

หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัด ที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กำหนด

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา