การพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภีณ์แลเหรียญจักรพรรติมาลา ประจำปี 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการประชุมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย นางศิริพร ถูกจิตร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

แชตกับเรา