การประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ให้กับคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา