PLC ปรึกษาหารื้อเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย นายจีรเดช นันตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

ร่วม PLC ปรึกษาหารื้อเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบลงทุน งบครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ณ ห้องประชุมกลุ่มนโยบายและแผน สพม.พะเยา อ.เมือง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา