ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และเตรียมการ

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และเตรียมการ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม