ร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาส

กำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CONER)

และติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เนื่องในวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CONER)

และติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู

และนักเรียนในสังกัด สพม.พะเยา ร่วมรอรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา