การประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบ Video Conference

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา และ นายจีรเดช นันตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบ Video Conference

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม

แชตกับเรา