การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

เข้ารับการให้คำแนะนำ จาก นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ประธานในการประเมินสัมฤทธิผล

การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching Team เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

เพื่อประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

โดยมี นายสิงห์เพชร สุทธิ ผอ.สพม.น่าน , นายวิชาญ เกษเพชร ผอ.สพป.น่าน เขต 1

และ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เข้ารับการประะเมินในครั้งนี้ด้วย

แชตกับเรา