ฉบับที่ 658 : 21 ธันวาคม 2566

การพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ และ โรงเรียนพระราชดำริฯ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา และ กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการพิจารณา

จัดเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ และ โรงเรียนพระราชดำริฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ครั้งที่ 1/2567

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา