ประชุมคณะกรรมการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 น.ส.ชวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเล็ก สพม.พะเยา

แชตกับเรา