การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษารองรับการมีงานทำและ

การประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานเปิด

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษารองรับการมีงานทำและการประกอบอาชีพ

เพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21

โดยมี นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อยด้วยคณะศึกษานิเทศก์เป็นผู้ดำเนินงาน ณ เฮือน ออ อ่าง อบอุ่น อ.ภูซาง จะ.พะเยา

แชตกับเรา