ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียนประวัติศาสตร์ โรงเรียนธนาคารและ

ให้กำลังใจคณะผู้บริหาร และ คณะครู โรงเรียนภูซางวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567

นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียนประวัติศาสตร์ โรงเรียนธนาคารและให้กำลังใจคณะผู้บริหารและ

คณะครู โรงเรียนภูซางวิทยาคม ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม

แชตกับเรา