ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของ ผอ.สพม.พะเยา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ร่วมกับบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ณ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา