วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
พร้อมด้วยนางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม. พะเยา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมและโรงเรียนภูซางวิทยาคม
เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วย ความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียน และจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แชตกับเรา