วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วม “สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาคครั้งที่ 2” ภาคเหนือ:จังหวัดเชียงราย
ณ ห้องเธียเตอร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุม

แชตกับเรา