วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม. เป็นประธาน ในการประชุม PLC
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีนางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ผอ.สพม.พะเยา
เพื่อซักซ้อมความพร้อมในการการเตรียมข้อมูล สำหรับการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แชตกับเรา