วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานในงานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานงบประมาณภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารเงินงบประมาณรายจ่าย มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

แชตกับเรา