วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงาน ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report:SAR) ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม หลังจากนั้น เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารงานงบประมาณภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

แชตกับเรา