วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำหลักสูตรบูรณาเชิงประวัติศาสตร์สู่กระบวนการเรียนการสอนแบบ “Active Learning”
เพื่อทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ของกลุ่มสาระฯ
ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ตรงกับองค์ความรู้ สู่การเขียนคำอธิบายรายวิชา โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพม.พะเยา เป็นวิทยากร ณ หอประชุมรวมใจ 51 ปี โรงเรียนจุนวิทยาคม

แชตกับเรา