วันที่ 30 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม
นายวิชัย ศรีขวัญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คนที่ 33 และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย คนที่ 10 นำอภิปราย

แชตกับเรา