วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศน์ เข้าร่วมประชุม คณะขับเคลื่อนการค้นหาความโดดเด่น
ของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อร่วมหารือในการจัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ของกลุ่มจังหวัดที่ 16

แชตกับเรา